Soviet Montage

Soviet Montage Akımı ve Film Listesi

Makale 16dk okuma Liste 19 Filmi

Çıkış Noktası Soviet Union
En Aktif Yıllar 1924 – 1933

Giriş: Soviet Montage

Rus sinemacılar 1. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Rus tarihinin yanısıra sinema tarihine de şekil veren Soviet Montage teorisini geliştirdi. Geliştirilen teoriye uygun olarak yaklaşık 10 yıl boyunca birçok Soviet montage filmi çekildi. Sovyet Montaj filmleri yenilikçi montaj teknikleri ile sinemaya yepyeni bir yetkinlik kazandırdı. Anlatımı güçlendiren bu yetkinlik ile sinema 1. Dünya Savaşı’ndan Ekim Devrimine ve iç savaşa sürüklenen Rusya’da, kitlelerin yönlendirilmesi için önemli bir propoganda aracı haline geldi.


Soviet Montage Nedir?

Sovyet montaj akımı Rusya’da Lenin hükümetinin amaçlarını halka aktarabilmesi aynı zamanda sahada ideolojik motivasyonu kurgulayabilmesi için sinema okullarında teorik ve deneysel olarak geliştirilen bir akımdır. Bu akım ile başta montaj, kamera açısı, kadraj, kesme, kamera hareketi olmak üzere birçok konuda sinema için radikal değişiklikler yaşandı.

Montage Teriminin Kökeni

Sinemada montaj: Görüntünün filme kaydedildikten sonra kullanılmak istenen anlatım şekline uygun şekilde filmin kesilmesi, birleştirilmesi gibi işlemlerin tamamıdır.

Soviet Montage Akımının Kısa Tarihi

Arkaplan

Dünya Savaşı sırasında ithalatın durmasının ardından Rusya’da çalışan film şirketleri iç pazara yönelik nitelikli filmler çıkarttı. Bu filmler aktörlerin bravura performansları üzerine kurgulanan, duygusal yoğunluk barındıran ve genel olarak yavaş tempoda ilerleyen melodramlardı. 

Rusya da diğer tüm Avrupa ülkeleri gibi büyük bir ekonomik daralmanın içerisindeydi. 1. Dünya Savaşı ile birlikte bu daralma beklenenden daha hızlı şekilde ülkeleri ekonomik çöküşe götürdü. Ekonomik çöküşün ardından 1917’nin başında Çar Nicholas II’ye karşı Şubat devrimi gerçekleştirildi ve çar devrildi. Yönetime Russian Provisional Government el koydu. Provisional Government her ne kadar çarı devirip büyük bir değişiklik umuduyla başa gelmiş olsa da beklentileri karşılayamadı. 1917 ilkbaharı ve yazı boyunca Rusya’da ekonomik daralma artmaya devam etti. Uralo, Donbas ve diğer bölgelerde yer alan büyük endüstriyel merkezler kapandı. Rusya’nın ulusal dış borcu çok kısa sürede rekor seviyede arttı.

Lenin’in (Vladimir Ilyich Ulyanov) önderliğinde örgütlenen işçi, köylü ve askerlerden oluşan Bolşevikler, olumsuzluklardan en fazla etkilenen sınıftı. Sosyolojik ve politik krizlere kısa zamanda ekonomik krizde eklendi. İşçi, köylü ve asker sınıfları üzerindeki gerilim bu dönemde daha da arttı. İşçi sınıfı fabrikalarda patron ve temsilcilerine karşı örgütlendi. Maden, petrol, demiryolu ve tekstil işçileri ise bu dönemde azalan haklarını ve çalışma koşullarını savunmak için seri grevler yaptı. Köylüler ile toprak sahipleri arasındaki gerginlik her geçen gün arttı. Köylüler işledikleri toprak üzerinden daha fazla inisiyatife sahip olmak ve daha fazla pay almak istedi.

Tüm sınıflarda ortaya çıkan grev ve ayaklanmalar mevcut iktidarı çözüme yönlendirmedi. Halkın gelir seviyesi düştü, gıda ve temel ihtiyaçlara erişim imkanı azaldı. 

23 Ekim 1917’de gerçekleşen Bolşevik Central Commitiee’de yapılan oylama ile silahlı ayaklanma kararı alındı. Lenin’in alınan karar ardından yaptığı konuşma ile Bolşevikler Ekim Devrimi’ni başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Ekim Devrim’i sonrasında Lenin’in liderliğinde yeni bir hükümet kuruldu. Yeni kurulan hükümet ülkeyi içinde bulunduğu kötü ekonomik, sosyolojik, politik şartlardan kurtarmak için her alanda etkinliğini gösterecekti. Sinema da bu alanlardan birisiydi.

Başlangıç

Rus film şirketleri Ekim Devrimi’nden hemen sonra özel mülkiyeti kamulaştırma hamlesine direndiler. Yeni hükümetin kontrolü altında faaliyet gösteren salonlara film sağlamayı reddettiler. Temmuz 1918’de, hükümetin kontrolü altında bulunan State Commission of Education’ın film departmanı, mevcut ham film stokları üzerinde sıkı denetim kurdu. Film ithal edilmesini de yasakladı. Sonuç olarak, film yapım firmalarının bazıları ham filmleri stoklamaya başladı. Bazı firmalar başta film yetersizliği olmak üzere yeni rejimin baskıcı yapısı sebebiyle tüm ekipmanları ile birlikte başka ülkelere kaçtı. Rusya’dan ayrılan firmaların bazılarının ayrılma sebepleri ise çarsist olmalarıydı. Rusya’dan ayrılmayan film şirketlerinden bazıları Bolşevik’lerin 1918 yılında Rusya İç Savaşını kaybedeceğini ve ardından koşulların Devrim öncesi koşullara döneceğini umarak, hükümetin yönlendirmesi ile film yapmaya devam etti.

1918 yılındaki iç savaş ile birlikte Agitka olarak adlandırılan yeni bir film yapım türü ortaya çıktı. Agitka’lar iç savaş öncesinde 1. Dünya Savaşı sırasında da rastlanan filmlerdi. Genel amacı cephede çarpışan Soviet ordusunun moralini yükseltmekti. İç savaş için yapılan Agitkalar’da, 1. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan Devrim öncesi propaganda filmlerinde geliştirilen formatlardan yararlanıldı.

Rusya’nın elinde Agit trenleri bulunuyordu. Agit trenleri cephede çekilen filmlerin montaja alındığı ve post prodüksiyon işlemlerinin tamamlandığı vagonlar barındırıyordu. Aynı zamanda Agit trenlerinde film gösterimleri de yapılıyordu. Dış cephelerinde dönemin ünlü aktörlerinin resimlerine yer verilen agit trenler sinema için üretim, lojistik, prodüksiyon ve gösterim gibi hizmetlerin tamamını cephede yerine getirmekle yükümlüydü.

Agitka filmler iç savaş sırasında Bolşevik Hükümeti’ne bağlı Kızıl Ordu için hazırlandı. Agitka filmler genellikle çatışmaların gerçekleştiği cephelerde çekildi. Yenilikçi montaj teknikleri kullanılarak, sahadan, çatışma alanlarından ve çatışma alanlarına yakın Bolşevik’lerin bulunduğu bölgelerden toplanan genellikle birbiriyle bağlantısı olmayan görüntüler bir araya getirilip filme dönüştürüldü. Agitkalarda kullanılan montaj yöntemleri dışında çekim (kamera hareketleri kadraj kamera açıları başta olmak üzere) ve post prodüksiyon yöntemleri de koşullar sebebiyle diğer filmlerden oldukça farklıydı. Agitkalarda olumsuz koşullar altında ortaya film çıkartabilmek için geliştirilen çözümler ile kazanılan tecrübe Sovyet montaj sinemasının temellerini oluşturdu.

Bolşevik Hükümeti hem ulusal film endüstrisini yeniden inşa etmek hem de yeni nesil film yapımcıları eğitmek için başarılı politikalar geliştirdi. Bolşevik Hükümeti 1918 yılında Narkompros adıyla bilinen “The People’s Commissariat for Education”ı kurdu. 1919 yılında Lenin film endüstrisini kamulaştıran bir kararname çıkardı ve Narkompros’u tüm fotoğraf ve sinema endüstrisini düzenleme sorumluluğuyla görevlendirdi. Aynı yıl Narkompros, Soviet Montage teorisini sinemaya kazandıracak ve Soviet montaj akımı altında birçok film çekecek film yapımcılarının yetişeceği The Gerasimov Institute of Cinematography (VGIK)’i kurdu. VGIK dünyanın ilk sinema okuluydu. Bolşeviklerin sinemaya bu kadar önem vermelerinin ardındaki motivasyon, propoganda sinemasını geliştirip kitlelere etkili şekilde hükümetin fikirlerinin aktarımını sağlamaktı. Aynı zamanda iç savaşta kızıl ordunun motivasyonu için gerekli olan agitkaların çekilmesi için yeni ve daha etkili yöntemlerin de bu tip okullarda geliştirilmesi bekleniyordu.

Ana Dönem

VGIK’in kurucu hocalarından biri daha önce agit trenlerinde de görev alan Lev Kuleshov’du. Lev Kuleshov devrimden önce State Film School’da görev aldı, filmler yönetti. Lev Kuleshov VGIK altında eğitim verirken aynı zamanda yine VGIK içinde özerk bir atölyesi de vardı. Kuleshov Workshop, VGIK’in formal eğitiminin dışında çalışmalar yürüttü. Kuleshov Workshop’unda da Rusya’nın geri kalanında olduğu gibi ham filmi yoktu. Bu sebeple Kuleshov, ekibi ile birlikte daha çok film teorisi ve senaryo tekniği geliştirmeleri üzerine yoğunlaştı.

Moskova’da 1919 yılında D.W. Griffith’in Intolerance: Love’s Struggle Throughout the Ages (1916) gösterime girmesinden sonra Lenin bu filmde aradığı propoganda ve ajitasyon unsurlarını fazlasıyla buldu. Filmin çok sayıda kopyası Lenin’in direktifi ile sipariş edildi ve Rusya üzerinde gösterilebilecek tüm noktalara ulaştırıldı. Kısa zaman içerisinde Intolerance aynı zamanda VGIK ve Kuleshov Workshop’unun da en önemli referans kaynağı haline dönüştü.

Griffith’in Intolerance’ı üzerinde Kuleshov Workshop’u çok fazla çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların çoğu filmin kesilerek yeniden montajlanmasından ibaretti. Griffith, Intolerance ile continuity editing tekniğini en üst noktaya taşımıştı. continuity editing ile filmde zaman ve mekan kavramları tam olarak olması gerektiği şekilde oluşuyordu. Geçişlerde herhangi bir mekan veya zaman kayması yoktu. Bu montaj yöntemi filmin anlaşılırlığını büyük ölçüde arttıran bir yöntemdi. Kuleshov Workshop’unda Intolerance’ın en önemli özelliği olan continuity editing üzerine çok fazla çalışma yapıldı. Filmin sahnelerinin, planlarının yerleri değiştirilerek bir çok varyasyonu yaratıldı. Çalışmaların sonucunda continuity editing’in aksine sürekliliğin olmadığı, zaman ve mekan kaymalarının yaşandığı montaj teknikleri ortaya çıktı. Bu tekniklerden Kuleshov’un ismi ile anılacak montaj yöntemlerinin başlıcaları: Kuleshov efekt ve creative geography’idi. Kısa zamanda bu iki efekt ve diğerleri Soviet Montage akımı filmlerinde önemli bir yer teşkil etmeye başladı.

Mikhailovich Sergei Eisenstein Soviet Montage akımı içerisinde eserler verecek bir başka yönetmendi. Küçük yaşlarından itibaren sanatla ilgilenen, sirklere ilgisi olan Eisenstein babasının yönlendirmesi ile mühendislik eğitimi aldı. Eisenstein devrime aktif olarak katıldı ve iç savaş sırasında köprüler inşa etti, Agit trenlerinde çalıştı, Kızıl Ordu için birçok tiyatro skeci tasarlanmasına yardım etti. Eisenstein’ın çalışmaları mühendislik ve sanatsal çalışmanın birleşimi, Konstrüktivizm akımı ile de uyum içerisinde bir görüntü oluşturdu. Eisenstein sivil savaşın bitmesinin ardından Moskova’ya giderek Proletkult Theater’da çalıştı. Buradan sinemaya kısa filmler çekerek geçiş yaptı.

Eisenstein filmlerinde Karl Marx’ın Dialectical Materialism’inden esinlenerek geliştirdiği montaj tekniklerine yer verdi. Bu montaj tekniklerinin temeli Kuleshov’a dayanıyordu. Eisenstein filmlerinde tez ve tezin karşısında bir antitez oluşturuyor, bu iki kavramının bir biri ile çarpışmasını sahneliyor ardından bir sentez ortaya çıkarıyordu. Filmlerinde devinim ve tempo döneminin filmlerine göre üst seviyedeydi. Filmlerindeki montaj tekniği ile Eisenstein montajı, anlatımın etkili bir bileşeni haline getirdi.

Dziga Vertov ilk olarak Kino-pravda (Film Truth) akımını ardından ise Kinoks (cinema-eye men) isimli sinema grubu ile Kino-eye (Kino-glaz) isimli akımı kurdu. Kino-eye akımı içerisinde çekilen filmler, herhangi bir senaryoya yer vermeden gerçek hayattan görüntüler ve montaj teknikleri kullanılarak oluşturuldu. Sinemaya, tiyatrodan ve başka alanlardan gelen bütün yabancı öğeleri temizlemeye çalışan bu akım, kameranın insan gözünün yerini alarak, her an her yerde yaşamı olduğu gibi saptamasını temel aldı.

VGIK zaman içerisinde hem Soviet Montage teorisinin geliştirilmesinde etkili rol aldı hem de çok önemli öğrenci ve öğretmenlere ev sahipliği yaptı. VGIK’te öğretmenlik yapan film yönetmenleri arasında Lev Kuleshov, Marlen Khutsiev, Aleksey Batalov, Sergei Eisenstein, Mikhail Romm ve Vsevolod Pudovkin gibi sinemacılar vardı. VGIK arasında Sergei Bondarchuk, Elem Klimov, Sergei Parajanov, Alexander Sokurov ve Andrei Tarkovsky bulunduğu sinemacıları mezun etti.

Soviet Montage Akımının Sonu

Sovyet montaj film akımının gerilemesi esas olarak Almanya ve Fransa’da olduğu gibi endüstriyel ve ekonomik faktörlerden kaynaklanmadı.

Sesin sinemaya dahil olması Sovyet montaj sinemacılarının bir kısmını sesli film üretimine çekmişti. Fakat bundan daha önemlisi Devlet yönetiminde yaşanan değişiklikti. 1924 yılında Joseph Stalin’in başa gelmesi ile birlikte hükümetin sinemaya olan bakış açısı da değişti. Stalin, Soviet montage sinemasının ortaya çıkmasında rol alan devlet kurumlarının yapılarını zaman içerisinde değiştirdi. Stalin’in yönlendirmesi altındaki Sovyet yetkilileri, film yapımcılarını tüm izleyiciler tarafından kolayca anlaşılabilecek basit filmler yaratmaya teşvik etti. Biçimsel deneyler veya gerçekçi olmayan konular sıklıkla eleştirildi veya sansürlendi.

Bu eğilim hükümetin Sosyalist Gerçekçilik adlı yeni bir sanatsal politika başlatmasıyla daha da yaygınlaştı. Sosyalist gerçekçilik sanatçılara uygulamaları için dikte edildi. Hükümet, Soviet Montage akımı ile birlikte ortaya çıkan gerçeklikten uzak anlatım yöntemlerinin kullanımdan kaldırılmasını amaçladı. Socialist realism ile birlikte filmlerde öyküler belirginleşti, sebep ve sonuç ilişkileri açık şekilde ortaya konuldu. Socialist Realism ile Rus sineması yöntemsel olarak Hollywood’a yaklaşmış oldu. Filmde sesin kullanılmaya başlamasıyla birlikte Socialist Realism’in Rus sinemasındaki etkinliği kısa zamanda daha da arttı.

Sosyalist gerçekçilik politikası, tüm sanat eserlerinin gerçekçiliğe sıkı sıkıya bağlı kalarak devrimci gelişimi tasvir etmesi gerektiğini dikte etti. Büyük Sovyet yönetmenleri film çekmeye ve başyapıt vermeye devam etti ancak 1920’lerin montaj tekniklerinin filmlere dahil edilmemesi gerekiyordu. Eisenstein montaj üzerine çalışmalarına devam etmeyi başardı, ancak zaman zaman yetkililerin gazabına uğradı. Sovyet Montaj akımının 1933’te Vertov’un Entuziazm Simfoniya Donbassa ve Pudovkin’s Dezertir (Deserter, 1933) gibi akıma ait son filmlerin piyasaya sürülmesiyle sona erdiği söylenebilir.

Soviet Montage Akımının Karakteristikleri

Kuleshov Effect

Kuleshov’un ismini taşıyan bu efekt aynı zamanda Soviet montage sinemasının en çok bilinen montaj şeklidir. Montajı anlatmak için verilen klasik örnek aşağıdaki gibidir.

Bu efekt ile tepkisiz bir surat sergileyen oyuncuya, oyuncunun tepkisiz suratı öncesinde gösterilen planda yer verilen içerik ile duygu yüklenir. İzleyenler tarafından en başta tepkisiz olarak tanımlanan oyuncunun aynı görüntüsü çorba görüntüsünün ardından “aç”, tabutta ceset görüntüsünün arından “üzgün” ve çekici kadın görüntüsünün ardından “arzulu” olarak yorumlanır.

Creative geography

Creative geography efekti ile farklı mekanlar arasında çok hızlı geçişler sağlanabilir. Örneğin, araç içerisinde hareket ederken yanındaki kişiye kalabalığı işaret polis memurunun gösterdiği şey bulundukları mekandan bağımsız bambaşka bir mekanda ve o mekanda yer alanlardır. Basit bir kesme ile mekan değişikliği kusursuzca sağlanır. Creative geography efektine kapı geçişlerinde de çok fazla rastlanabilir. Bir sahnede kapıyı açıp kapıdan içeri giren kişi aslında kesme ile bambaşka bir mekanın içerisine girebilir. Creative geography efekti ile sinemada birbirinden bağımsız mekanların bütünlüğü sağlanmıştır.

Metrik Montaje
Metrik montage yönteminde anlatıma ve stok çekimlere en uygun olan film metresinin uzunluğu belirlenir. Belirlenen uzunluğa göre film kesilerek planlar birbiri ardına eklenir. Kesimler yaparken katı bir şekilde belirlenen film metresine bağlı kalınır ve kesimi yapılan filmin içeriği ile duygusal bağ tam olarak koparılır.

Rhythmic Montage
Rhytmic montage’da da metrik montajda olduğu gibi kesmelerin yapılacağı çekimlerin dışında başka bir referans bulunur. Bu referans ritimdir. İzleyiciye aktarılmak istenen duygunun karşılığı olan ritme uygun uzunluklarda film kesilir ve birleştirilir. Heyecan unsurunun düşük olduğu kısımlarda ritim düşük olduğu için buralarda iki kesme arası filmin metrajı daha uzun tutulur. Heyecan unsuru arttırılmak istenildiğinde ise daha kesim sayısı arttırılır, kesmeler arası süre kısaltılır.

Tonal Montaj
Birbiri ardına gösterilen görüntülerin izleyiciye aktarılmak istenen duyguyu destekleyecek şekilde belirli bir duygu üzerine yoğunlaştırılmasıyla oluşturulur. Örneğin bir biri ardına gösterilen, çiçek açması, küçük bir çocuk görüntüsü ve güneşin doğuşu görüntüleri yeni sahnenin ana konusunda artık yeni bir başlangıç aşamasına gelindiğini izleyiciye aktarır.

Over-tonal Montage
Over-tonal montage metric montage, Rhythmic Montage ve tonal montage’ın birlikte kullanılan kombinasyonlarını ifade etmektedir.

Intellectual veya Ideological Montage
Bu montage tipi isminden de anlaşılabileceği gibi başarılı şekilde gerçekleşmesi izleyicisinin entelektüel birikimine bağlı olan bir montage tipidir. Birbiri ardında gösterilen görüntülerin izleyici tarafından eşleştirilmesi ile bir anlam ortaya çıkması amaçlanmaktadır. Örneğin Strike filminde askerler tarafından saldırılan Bolşeviklerin görüntüleri ile boğazlanan bir hayvanın görüntüleri birbirine harmanlanarak filmde yerini alır. İzleyicinin gerçekleşen olaylardan referansla iki görüntü arasında bağ kurması ve Bolşevikleri boğazlanan hayvan ile eşleştirmesi beklenir.

Soviet Montage Akımının Etkileşimleri

Sovyet montaj akımı içerisinde geliştirilen montaj tekniği dünya sinemasında kabul gördü. Akımda kullanılan yöntemler ile montaj sadece basit bir film kesme birleştirme işlemi olmaktan çıkıp zaman, mekan ve anlam ifade etmenin belirgin bir aracına dönüştü. Akımda teorik ve deneysel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan montaj teknikleri sinemanın değişmez bileşenlerine dönüştü.

Diğer ülkelerde başta solcu, komünist ve sosyolist görüşlüler olmak üzere film yapımcıları Sovyet montaj akımının propaganda öğelerini kendi ülkelerindeki sol eğilimlerin propagandası için kullandı. Benzer şekilde sinemayı bir propoganda amacına çevirmek isteyen otoriteler de yenilikçi akımın yöntemlerine başvurdu.

Rusya’daki rejimden kaçan bir çok film yapımcısı göç ettikleri ülkelerin sinemalarına akımın etkilerini taşıdılar. İngiliz Belgeselcilik, Fransız Şiirsel Gerçekçiliği ve İtalyan Yeni Gerçekçiliği başta olmak üzere birçok akım Sovyet Montaj film akımının teknikleri ile izleyicilerini alışılmışın dışında etkilemeyi başardı.

Pudovkin’in ve Eisenstein’ın sinemayı derinden etkileyen teorik yazıları, diğer dillere çevrildikleri andan itibaren eleştirmenler ve film yapımcıları tarafından keşfedildi. Bu yazılar üzerine çok fazla eleştiri, akademik makale ve deneysel film üretimi gerçekleştirildi.

Soviet Montage Film Listesi

*Liste filmleri yapım yılları yeniden eskiye olacak şekilde sıralanmıştır.

 1. Zvenigora (1927) Aleksandr Dovzhenko
 2. Aleksandr Dovzhenko’un yönetmenliğini yaptığı Zvenigora, Ukrayna’nın doğal güzelliklerini ve kırsal yaşamını anlatan bir film. Film, çağdaş sanayi toplumlarına karşı bir övgüdür ve Ukrayna’nın geçmişine bir saygı duruşu niteliğindedir. Film, Ukrayna tarihinde önemli bir yere sahip olan Zvenigora dağı etrafında dönen hikayeleri anlatmaktadır. Film, geleneksel Ukrayna yaşamının, mitolojik inançların, zanaatların ve…➝

  Bilgi | Fragman

 3. The New Babylon (1929) Grigoriy Kozintsev, Leonid Trauberg
 4. The New Babylon, 1871 Paris Commune’una dayanan bir sosyal drama filmidir. Film, bir mağaza satıcısı olan Louise ve bir eyalet memurunun oğlu olan Jean’in aşk öyküsünü anlatır. Paris’teki Ayaklanma sırasında, Jean ordudan ayrılır ve Commune’e katılırken Louise, üçüncü cumhuriyet savunucularına katılır. Ancak Commune düştüğünde, Jean tutuklanır ve kurşuna dizilirken Louise…➝

  Bilgi | Fragman

 5. The Overcoat (1926) Grigoriy Kozintsev, Leonid Trauberg
 6. Nikolai Gogol’un kısa öyküsüne dayanan “The Overcoat”, 19. yüzyıl Rusya’sında geçiyor. Hikayenin kahramanı Akaky Akakievich Bashmachkin, sıradan bir memurdur ve çevresindekiler tarafından hor görülür. Ancak bir gün, yeni bir palto alarak hayatını değiştirme hayali kurar. Bu umudu, üstlerinin onu güldürmek için aldığı sahte bir palto alarak yıkılır. Film, Rus sosyal…➝

  Bilgi | Fragman

 7. The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks (1924) Lev Kuleshov
 8. Lev Kuleshov’un yönetmenliğini yaptığı “The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks”, Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden Amerikalı bir turisti konu ediyor. Komik ve hiciv dolu bir macera olan film, Sovyetler Birliği’ni Batı imajıyla karşılaştırarak eleştiriyor. Film, Sovyet propagandasına yanıt olarak yapılmış olsa da, Kuleshov’un gösteri sanatları…➝

  Bilgi | Fragman

 9. The Eleventh Year (1927) Dziga Vertov
 10. Dziga Vertov’un 1928 yılında yayınlanan belgesel filmi “The Eleventh Year”, Sovyetler Birliği’ndeki ekonomik gelişmeleri anlatıyor. Film, bir yandan Sovyetler Birliği’nin sanayi üretimindeki büyük atılımlarını ve ülkenin modernleşmesini anlatırken, diğer yandan da insanların hayatlarını ve çalışma koşullarını gözler önüne seriyor. Film, birçok farklı kameramanın çalışmalarından derlenmiştir ve bu nedenle bazı bölümlerinde…➝

  Bilgi | Fragman

 11. Stachka (1925) Sergei Eisenstein
 12. Sergei Eisenstein’in yönettiği “Stachka” (Meydan), bir fabrika grevi sırasında işçilerin karşılaştığı zorlukları anlatıyor. Film, işçilerin güçlü bir şekilde organize olmasının önemini vurgularken, sosyal adaletsizlik ve bireysel özgürlüğün sınırları hakkında da düşündürüyor. Eisenstein, filmde montaj tekniklerini ustaca kullanarak, sadece hikayenin akışını değil, aynı zamanda işçi sınıfının mücadelesine duygusal bir boyut da…➝

  Bilgi | Fragman

 13. Storm Over Asia (1928) Vsevolod Pudovkin
 14. Storm Over Asia (Asya’nın Fırtınası), 1920’lerde Sovyetler Birliği’nin batısındaki bir bölgede geçen bir dramatik film. Film, küçük bir çobanın hayatındaki olayları takip ederken, Sovyetler Birliği’nin çöküşüne ve Çin’deki bir isyana doğru ilerleyen politik ve sosyal karmaşayı tasvir ediyor. Film, Sovyetler Birliği’nin askeri işgali sırasında çekildi ve çekimler büyük ölçüde yerel…➝

  Bilgi | Fragman

 15. Mother (1926) Vsevolod Pudovkin
 16. Vsevolod Pudovkin’in yönetmenliğini yaptığı “Mother” filmi, 1905 Rus Devrimi’ni konu alıyor. Filmde, fabrikada işçilerin yaşadığı zorlu çalışma koşullarına karşı ayaklanmaları ve annesinin oğlunun tarafını seçmesiyle birlikte devrimci fikirlere kapılması anlatılıyor. Film, Rusya’nın politik ve sosyal tarihine odaklanarak bir ailenin dramını izleyicilere yansıtıyor. Pudovkin’in kullandığı kamera açıları, kurgusu ve oyuncu yönetimi,…➝

  Bilgi | Fragman

 17. October (Ten Days that Shook the World) (1927) Grigoriy Aleksandrov, Sergei Eisenstein
 18. Ekim Devrimi’nin 10. yıl dönümü vesilesiyle yapılan bu belgesel tarzındaki sinema filmi, Rusya’daki devrimin başlangıcından sonraki 10 günü anlatır. Film, St. Petersburg’da (o zamanlar Petrograd) hükümet binalarını işgal eden halk hareketlerini ve Bolşeviklerin iktidarı ele geçirmesi sürecini gösterir. Film, gerçek görüntüler ve yeniden sahnelerle birleştirilerek yapılmıştır ve Sovyet sinemasının temel…➝

  Bilgi | Fragman

 19. My Grandmother (1929) Kote Mikaberidze
 20. 1920’lerde Sovyet Gürcistan’ında geçen “My Grandmother” filmi, genç bir adamın Gürcü köyüne dönüşünü ve burada yaşadığı maceraları anlatır. Film, yerel halkın kıyafetleri, kültürü ve gelenekleri hakkında bilgi verirken, eski ve yeni dünya arasındaki çatışmaları da yansıtır. Komedi unsurları içeren film, Gürcü toplumunun yaşam tarzını gözler önüne sererken, Sovyet propaganda filmlerinin…➝

  Bilgi | Fragman

 21. Man with a Movie Camera (1929) Dziga Vertov
 22. “Man with a Movie Camera” (Kamera ile Adam), Sovyet sinemasının öncü isimlerinden Dziga Vertov’un 1929 yılı yapımı belgesel filmidir. Film, bir günün hayatını, insanların işlerini, günlük aktivitelerini, şehir yaşamını ve insanların eğlence aktivitelerini gösteren bir dizi kısa kesitlerden oluşur. Kamera ve kurgu teknikleri kullanılarak oluşturulmuş olan film, Sovyet sinemasında belgesel…➝

  Bilgi | Fragman

 23. Kino Eye (1924) Dziga Vertov
 24. “Kino Eye” (Sinema Gözü), Dziga Vertov’un 1924 yılında çektiği belgesel filmidir. Film, Kamera-O gösterilerinde gösterilen kısa belgesel filmlerden oluşur ve Sovyet sinemasında avant-garde bir yapıt olarak kabul edilir. Film, insanın gerçeği görmesi ve anlaması için görsel bir dil kullanır ve dünya üzerinde gerçekleşen olayları halkın gözüyle görünür kılmayı amaçlar. Vertov,…➝

  Bilgi | Fragman

 25. Konets Sankt-Peterburga (1927) Vsevolod Pudovkin, Mikhail Doller
 26. “Konets Sankt-Peterburga” (Leningrad Symphony) Vsevolod Pudovkin ve Mikhail Doller’in yönettiği Sovyet sessiz filmidir. Film, bir işçi ailesinin yaşadığı zorlukları anlatırken, 1917 Ekim Devrimi’nin lideri Lenin’in vizyonunu da yansıtmaktadır. Film, Petrograd’daki bir fabrikada çalışan bir işçi olan bir genç adamın hikayesini takip ediyor. Genç adam, grevler sırasında devrimci fikirler edinir ve…➝

  Bilgi | Fragman

 27. Enthusiasm (1930) Dziga Vertov
 28. Dziga Vertov’un yönetmenliğini yaptığı Enthusiasm (Begeisterung), Sovyetler Birliği’nin sanayileşmesinin başarısını kutlamak için yapılmış bir belgesel filmidir. Film, Donbass bölgesindeki bir madencilik bölgesinde yaşayan işçilerin, yöneticilerin ve teknisyenlerin hayatlarını anlatırken, devrimci mücadelenin ve toplumsal dönüşümün bir tasvirini sunar. Film, kamera teknikleri ve montajı ile de döneminin öncü örneklerinden biridir ve fabrikaların…➝

  Bilgi | Fragman

 29. Dom na Trubnoy (1928) Boris Barnet
 30. Boris Barnet’in yönettiği “Dom na Trubnoy” (Trubnaya Caddesi’ndeki Ev), Sovyetler Birliği’nde geçen bir komedidir. Moskova’daki bir apartman dairesinde yaşayan bir grup insanın hayatını konu alır. Film, Sovyet toplumunun farklı sınıflarından insanlar arasındaki sosyal çekişmeleri, sınıfsal ayrımları ve çelişkileri ele alır. Ana karakterimiz Marusya, fakir bir ailenin kızıdır ve ev sahibi…➝

  Bilgi | Fragman

 31. Earth (1930) Aleksandr Dovzhenko
 32. Aleksandr Dovzhenko’un yönetmenliğini yaptığı “Earth”, Ukrayna’nın bir köyünde geçen bir dramadır. Film, tarımsal işçilerin Ukrayna’nın bağımsızlık mücadelesine katılması ve toprak reformu talepleriyle başlar. Ancak, iki köylü ailesi arasında çıkan toprak anlaşmazlığı nedeniyle gerilim artar. Film, insanlarla doğanın uyumlu ilişkisini anlatarak, Sovyet tarım reformunun hikayesini anlatmaktadır. İnsanın doğaya olan bağlılığını vurgulayan…➝

  Bilgi | Fragman

 33. Arsenal (1929) Aleksandr Dovzhenko
 34. “Arsenal”, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde gerçekleşen devrimci olayları anlatan bir filmdir. Film, Kiev’deki bir silah fabrikasında çalışan işçilerin yoksulluk, sefalet ve sıkıntı içindeki hayatlarını ve sonrasında ortaya çıkan protestoları anlatmaktadır. Film, Sovyet Devrimi’nin zaferini kutlamak yerine, işçi sınıfının mücadelesini vurgulamaktadır. Ayrıca, Ukrayna’nın tarihindeki önemli olayları anlatması açısından da önemlidir.

  Bilgi | Fragman

En İyi Soviet Montage Yönetmenleri

 • Sergei Eisenstein
 • Dziga Vertov
 • Lev Kuleshov
 • Vsevolod Pudovkin
 • Aleksandr Dovzhenko

En İyi Soviet Montage Filmleri

 • The Extraordinary Adventures of Mr. West in the Land of the Bolsheviks (1924) Lev Kuleshov
 • Kino Eye (1924) Dziga Vertov
 • Battleship Potemkin (1925) Sergei Eisenstein
 • Konets Sankt-Peterburga (1927) Vsevolod Pudovkin, Mikhail Doller
 • Man with a Movie Camera (1929) Dziga Vertov

Referanslar ve İleri Okuma

http://web.archive.org/web/20220103201838/http://cinecollage.net/soviet-montage.html
https://www.classicartfilms.com/category/film-movements/soviet-montage
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_montage_theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Agit-train
The Oxford History of World Cinema : Nowell-Smith, Geoffrey

Paylaş